Läs våra nyheter: Välkommen till oss!

Öppettider : mån–fre 08:00-17:00   Kontakt : 08-587 202 00

Nationella kvalitetsregister

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet och i enlighet med vårt avtal med Region Stockholm rapporterar vi till flera Nationella kvalitetsregister.
Om du inte vill att vi rapporterar dina uppgifter till ett kvalitetsregister, vänligen meddela oss detta, läs mer nedan.

Du bidrar till en bättre vård!

Genom att vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika sjukhus och vårdcentraler runt om i landet. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi ska förbättra våra
behandlingsmetoder för de olika registrens patientgrupper och ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten.

Uppgifter som registreras

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill vi registrera en del uppgifter om dig. Det kan t ex vara: dina personuppgifter, dina vårdkontakter med oss, din diagnos, din behandling samt resultatet av vården (som t ex resultat av blodprovtagning). Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal, från dig själv, från din läkare eller sköterska och från befolkningsregistret.

Så hanteras dina uppgifter

Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för tre ändamål:

1) Att utveckla och säkra vårdens kvalitet.

2) Att framställa statistik samt

3) För forskning inom hälso- och sjukvården.

Sekretess

Dina uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut. Uppgifterna får efter sekretessprövning lämnas
ut till den som ska använda uppgifterna för något av de tre ändamålen. Om en uppgift får lämnas ut kan det ske elektroniskt, men då endast efter kryptering.
Om en forskningsstudie kräver att mer information samlas in kan du bli tillfrågad om att delta i studien. Deltagandet är frivilligt.

Säkerhet

Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bl a innebär att bara den som har behov av dina uppgifter får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att dina uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att
inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt. I redovisningar, statistik, forskningsrapporter mm går det inte att identifiera enskilda  personer.

Åtkomst

Som inrapporterande vårdgivare har din behandlande enhet direktåtkomst till de uppgifter enheten rapporterat till kvalitetsregistret. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Den som är centralt personuppgiftsansvarig* myndighet för respektive register kan ta del av uppgifter om dig
(*se nedan).

Gallring

Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. För vissa register kan aktuell arkivmyndighet besluta att dina uppgifter sparas tills vidare för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få uppgifter om dig själv utplånade ur registret. Du har också rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till dina uppgifter. Du har även rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med personuppgiftslagen eller patientdatalagen. Om personuppgifter har hanterats i strid med personuppgiftslagen har du även rätt att begära rättelse av uppgifterna.
Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig i kvalitetsregister genom att begära ett registerutdrag. En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad av dig samt inskickad till oss.

 

Kvalitetsregister vi registrerar i

Vårdcentralen Hökarängen deltar i:

 

Om du inte vill att vi rapporterar dina uppgifter till ovanstående register, kontakta oss på info@vchn.se.